ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักการภารโรง

นายสมชาย บุญสมบัติ
พนักงานทั่วไป

นายพงศธร ม่วงสมัย
พนักงานสถานที่

นางชญานันท์ ธงตะทบ
พนักงานสถานที่

นางสาวบุปผา พงศ์ผาติกุลเลิศ
พนักงานสถานที่

นายมนัส พรรณภักตร์
คนสวน

นางวันนา จันทร์แจ่มใส
พนักงานสถานที่

นางสมัย โวติชนะไพศาล
พนักงานสถานที่