ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / จุดเน้น
พันธกิจ / จุดเน้นของโรงเรียน
 พันธกิจของโรงเรียน
 
  1. จัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนโดยความร่วมมือจากชุมชน

  2. พัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู

  3. พัฒนาระบบการบริหารและการจัดการศึกษาตามหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

  4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา 

  5. กำหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนให้ยืดหยุ่น ได้ตามความเหมาะสมกับ สถานการณ์
 
                    จุดเน้นของโรงเรียนสายไหม
 

1.    พัฒนานักเรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  ระเบียบวินัย  ค่านิยมอันพึงประสงค์และ การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  อยู่บนพื้นฐานของประชาธิปไตย

2.    พัฒนาด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  เน้นทักษะกระบวนการคิด  โดยยึดนักเรียนเป็นสำคัญ

3.    พัฒนานักเรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  การใช้ภาษาสากลในการสื่อสารและใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

4.    พัฒนาให้นักเรียนเห็นคุณค่าในการประหยัดพลังงาน  รักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น  ศิลปวัฒนธรรมไทย

5.    พัฒนาโรงเรียนให้เป็นฐานในการบริหารจัดการ

6.    พัฒนาระบบบริหารโดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการเรียนรู้