ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
 

เอกลักษณ์

ส่งเสริมสุขภาพอนามัย
โดยใช้เพลงรำวงสายไหม
 
 อัตลักษณ์
นักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน
มีสุขภาพดี