ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3

นางสาวปานทอง ศักศรี
ครู คศ.2 /หัวหน้าสายชั้นป.1/ครูประจำชั้นป.1/6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางณัฐวรรณ ชมภูพันธ์
ครู คศ.3 / ครูประจำชั้น ป.1/1

นางสิริอุบล ทองหล่อเลิศ
ครูคศ.3 / ครูประจำชั้นป.1/2

นางจุฑาทิพย์ สีสรรณ์
คร คศ.2 / ครูประจำชั้น ป.1/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางละออง ตัณติวรกิจพงศ์
ครู คศ.2 /ครูประจำชั้น ป.1/4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางสุภาพ มนเทียรกุล
ครู คศ.2 /หัวหน้าสายชั้น ครูประจำชั้น ป.1/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางกินรี เปรมบำรุง
ครูคศ.3 / ครูประจำชั้นป.1/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/7

นางสาวเกศินี ฉัตรเที่ยง
ครูคศ.1/ครูประจำชั้น ป.2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมหญิง ชาญเชี่ยว
ครู คศ.3 / ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสิริรัตน์ ปาเบ้า
ครู คศ.3 /หัวหน้าสายชั้นป.2/ครูประจำชั้น ป.2/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/5

นางสาวทัศนีย์ บานเย็น
ครู คศ.1/ครูประจำชั้น ป.2/4

นางสาวจารุนัย พริ้งเพราะ
ครู คศ.1 /ครูประจำชั้นป.2/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกนกวรรณ หนูสุด
ครู คศ.1/ครูประจำชั้น ป.2/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นางภิรมย์ เนียมโห้
ครู คศ.2 / ครูประจำชั้น ป.3/3

นางสาวสุกฤตา ชวนรุ่งเรือง
คร คศ.2 / ครูประจำชั้น ป.3/5

นางนวลวิภา จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.3 /ครูประจำชั้นป.3/6

นางอภิรักษ์ สร้างศิลป์
ครู คศ.2 / ครูพิเศษ ป.1

นางสาวเสาวรจน์ ชัยงาม
ครูผู้ช่วย/ครูพิเศษป.1

นางสาวนงนุช คำแปง
ครูผู้ช่วย ครูพิเศษป.1

นางสาวรุ่งทิวา จันจอม
ครูผู้ช่วย/ครูพิเศษป.2

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เชื้อเนตร
ครู คศ.1/ครูพิเศษป.2

นางสาวนภาพร บุตรา
ครู คศ.1 /ครูพิเศษป.2

นายต้น แสงสุริยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวผกามาศ ใบยพฤกษ์
ครูผู้ช่วย/ครูพิเศษป.2

นางสาวธัญญาภา รีตานนท์
ครู คศ.2 /หัวหน้าสายชั้นป.3/ครูพิเศษ ป.3

นางสาวปนัดดา ใจจะนะ
ครู คศ.2/ครูพิเศษป.3

นางสาวพักตรา เครือวัลย์
ครูผู้ช่วย/ครูพิเศษป.3

นางรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ
ครู คศ. 1 /ครูพิเศษป.1

นางสาวประภาดา สีโนรักษ์
ครูผู้ช่วย

นายวีระ ร้านทอง
ครู คศ.2 / ครูพิเศษ ป.3