ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.1-3

นางสิริรัตน์ ปาเบ้า
ครู คศ.3/หัวหน้าระดับ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสิริอุบล ทองหล่อเลิศ
ครูคศ.3 / หัวหน้าสายชั้น
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/4

นางสุภาพ มนเทียรกุล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาวปานทอง ศักศรี
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวเสาวรจน์ ชัยงาม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/3

นางณัฐวรรณ ชมภูพันธ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/5

นางสาวนงนุช คำแปง
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/6

นางกินรี เปรมบำรุง
ครูคศ.3 ครูพิเศษ ป.1

นางอภิรักษ์ สร้างศิลป์
ครู คศ.2 / ครูพิเศษ ป.1

นางศศิธร สืบสาร

นายต้น แสงสุริยะ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/6

นางสาวเกศินี ฉัตรเที่ยง
ครูคศ.1/ครูประจำชั้น ป.2/1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมหญิง ชาญเชี่ยว
ครู คศ.3 / ครูประจำชั้น ป.2/2

นางสาวทัศนีย์ บานเย็น
ครู คศ.1/ครูประจำชั้น ป.2/4

นางสาวจารุนัย พริ้งเพราะ
ครู คศ.1 /ครูประจำชั้นป.2/5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกนกวรรณ หนูสุด
ครู คศ.1/ครูประจำชั้น ป.2/7
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

ว่าที่ร้อยตรีณัฐพล เชื้อเนตร
ครู คศ.1/ครูพิเศษป.2

นางสาวนภาพร บุตรา
ครู คศ.1 /ครูพิเศษป.2

นางสาวรุ่งทิวา จันจอม
ครูผู้ช่วย/ครูพิเศษป.2

นางนวลวิภา จันทร์ขอนแก่น
ครู คศ.3 /ครูประจำชั้นป.3/6

นางจันทร์เพ็ญ ศิริผล
ครู คศ.2 /ครูประจำชั้น ป.6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางพนินาฎ จันทร์ภักดิ์
ครู คศ.3 /ครูประจำชั้น ป.6/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/5

นางสาวสุกฤตา ชวนรุ่งเรือง
คร คศ.2 / ครูประจำชั้น ป.3/5

นางสาวพักตรา เครือวัลย์
ครูผู้ช่วย/ครูพิเศษป.3

นางรัตนาภรณ์ ถิรวงศ์วรรณ
ครู คศ. 1 /ครูพิเศษป.1

นางภิรมย์ เนียมโห้
ครู คศ.2 / ครูประจำชั้น ป.3/3

นางสาวธัญญาภา รีตานนท์
ครู คศ.2 /หัวหน้าสายชั้นป.3/ครูพิเศษ ป.3

นางสาวปนัดดา ใจจะนะ
ครู คศ.2/ครูพิเศษป.3

นายวีระ ร้านทอง
ครู คศ.2 / ครูพิเศษ ป.3

นางสาวประภาดา สีโนรักษ์
ครูผู้ช่วย