ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ของโรงเรียน
 

                           โรงเรียนแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานการศึกษา นำพาสู่อาเซียน

  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีคุณธรรม น้อมนำความเป็นไทย ในวิถีความพอเพียง

 
ปรัชญาของโรงเรียน
 

นตฺถิ  ปัญญา  สมาอาภา

แสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี