ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายอดิศักดิ์ เลขะวัฒนะ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายสุริยันต์ สินธิบูรณ์
รองผู้อำนวยการฯ

นางรัชนีย์ พูนทรัพย์ทวีกิจ
รองผู้อำนวยการฯ

นางสาวกัลยา เปานาเรียง
รองฯ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางปาลภัสสร์ อัญบุตร
รองฯ ฝ่ายวิชาการ