ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนระดับชั้น ป.4-6

นางสาวศิริวรรณ พู่ไพบูลย์
ครู คศ.2 /หัวหน้าสายชั้น ป.4/ครูประจำชั้นป.4/3

นางสุจิตรา ขุมจันทร์
ครู คศ.2 / ครูประจำชั้น ป.4/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางลักษมี แป้นสุข
ครู คศ.3 / ครูประจำชั้น ป.4/1

นางสาวสุพัตรา ปานเปีย
ครูผู้ช่วย/ครูประจำชั้น ป.4/4

นายทรงกฤษ ศรีชุม
ครู คศ.2/ ครูประจำชั้น ป.4/5

นายณฐพงศ์ เรืองศรี
ครูคศ.1/ครูประจำชั่นป.4/6

นางสาวนันทนา อ่างแก้ว
ครู คศ.2 /ครูประจำชั้นป.5/1

นายเฉลิม รัตนเลิศ
ครู คศ.2 / ครูประจำชั้น ป.5/2

นางอักษราภรณ์ พรศิริกาญจน์
ครู คศ.2/ครูประจำชั้น ป.5/3

นางสาวชะโลม หัสเนตร
ครูคศ.2/หัวหน้าสายป.5 /ครูประจำชั้นป.5/4

นางขนิษฐา จันโทภาส
ครู คศ.2 /ครูประจำชั้น ป.5/5

นางสาวสาวิตรี แก้วชนะ
ครูคศ.1/ครูประจำชั้น ป.5/6

นางสาวศิรินันท์ บุญเรือง
ครูผู้ช่วย/ครูประจำชั้น ป.6/1

นางจันทร์เพ็ญ ศิริผล
ครู คศ.2 /ครูประจำชั้น ป.6/2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/4

นางพนินาฎ จันทร์ภักดิ์
ครู คศ.3 /ครูประจำชั้น ป.6/3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/3

นางสาวสุภลักษณ์ เหลาหอม
ครูผู้ช่วย/ครูประจำชั้น ป.6/4

นางสาวปริยาภัทร ทองไชย
ครูผู้ช่วย/ครูประจำชั้น ป.6/5

นางสุเพ็ญพร พวงนิล
ครู คศ.3 / ครูพิเศษ ป.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวปรีญานุช ประดิษฐเขียน
ครู คศ.2/ ครูพิเศษ ป.4

นางสาวอวิกา จันทร์งาม
ครูผู้ช่วย/ครูพิเศษป.4

นางสาวบุษราภรณ์ เชื้อนิล
ครู คศ.1 / ครูพิเศษ ป.5

นายอนุพงษ์ เจนธรรมมาภรณ์
ครู คศ.1 /ครูพิเศษป.5

นางสาวเสาวนีย์ ใจช่วง
ครู คศ.1/ครูพิเศษป.5

นายอนุชัย ทองชุบ
ครู คศ.2 / หัวหน้าสายชั้นป.ุุ6ครูพิเศษ ป.6

นางชลันดา พยัคฆ์วิเชียร
ครู คศ.2 / ครูพิเศษ ป.6

นางสาวอมรรัตน์ ศรีสอาด
ครู คศ.2 /ครูพิเศษ ป.6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายนิพนธ์ อินนา
ครูผู้ช่วย/ครูพิเศษป.6

นายประกาศิต วาดเขียน
ครู คศ.2 ครูพิเศษป.6

นางสาวพรธีรา อุณหัง
ครู คศ.1

นางอัญชลี บุญชู
ครู คศ.2

นายจิรวัฒน์ สายสนั่น
ครู คศ.2 ประจำชั้น ป.6