ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางสาวนันทพร พงษ์สมณะ
ครูคศ.2/ครูประจำชั้นอนุบาล 1/1

นางสาวอรกช อุดมสาลี
ครูคศ.2/หัวหน้าสายชั้นอนุบาล1/ครูประจำชั้นอนุบาล 1/2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/2

นางสาวกฤติกา สังข์พินิจ
ครู คศ.2 /ครูประจำชั้นอนุบาล 1/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางสาวพวงเงิน ราชบุรี
ครูผู้ช่วย/ครูประจำชั้นอนุบาล1/4

นางสาวสุนิษา เกรียบกลาง
ครูผู้ช่วย/ครูประจำชั้นอนุบาล2/1

นางอัญมณี แท่นศิลา
ครูคศ.2/ครูประจำชั้นอนุบาล2/2

นางมุกดา หงษ์วิไล
ครู คศ.1/หัวหน้าสายชั้นอนุบาล2/ครูประจำชั้นอนุบาล 2/3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/3

นางชนิสรา มีชำนาญ
ครู คศ.2 ครูประจำชั้นอนุบาล 2/4