ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ครูผู้สอนระดับมัธยมศึกษา

นางปิยหทัย ลุขะรัง
ครู คศ.1 /หัวหน้าสายชั้น ม.1/ ครูประจำชั้น ม.1/1

นางมณีพันธ์ พัฒนรักษ์
ครู คศ.1 /ครูบรรณารักษ์ /ครูประจำชั้น ม.1/2

นางจิราวรรณ สุพรรณ
ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ม.1/3

นางสาวปริฉัตร วาฤทธิ์
ครูผู้ช่วย/ครูประจำชั้น ม.1/3

นางสาวยุวดี นนท์พละ
ครู คศ.2 / ครูประจำชั้น 1/4

นายวีระ ร้านทอง
ครู คศ.1/ครูประจำชั้น ม.1/2

นางสาวทัดดาว เข็มทอง
ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ม.2/1

นายอาพิพัฒน์ เรืองสระ
ครู คศ.2 /ครูประจำชั้น ม.2/1

นางอาจารีย์ วารุลัง
ครู คศ.3 /หัวหน้าสายชั้น ม.2/ครูประจำชั้น ม.2/2

นายวิชัย เจริญสุข
ครู คศ.1 / ครูประจำชั้น ม.2/2

นางสมหมาย ชินานุปกรณ์
ครู คศ.2/ครูประจำชั้น ม.2/3

นายสุมิตร จงวัฒนา
ครู คศ.2 / ครูประจำชั้น ม.2/3

นางสาวธกัลญ์นภัส เศวตครุตมัต
ครู คศ.2 /หัวหน้าสายชั้น ม.3/ครูประจำชั้น ม.3/1

นายศรายุทธ บุญชู
ครู คศ.1/ครูประจำชั้น ม.3/1

นายวัชรินทร์ ไชยศรี
ครูผู้ช่วย/ครูประจำชั้น ม.3/2

นางบุญเรือน พุฒทอง
ครู คศ.3 / ครูประจำชั้น ม.3/2

นางจีรวรรณ โอ้นุช
ครู คศ.2/ ครูประจำชั้น ม.3/3

นางวันเพ็ญ เนตรทิพวัลย์
ครู คศ.3 / ครูประจำชั้น ม.3/3

นางสุนีย์ บุญยะกรณ์
ครู ค.ศ. 2 / ครูประจำชั้น ม.1/1