ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


ที่ตั้ง

เลขที่  19 / 3  หมู่ 3  ซอยสายไหม  ถนนสายไหม  แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ  10220   
โทรศัพท์  0 2536 0363 Fax.  0 2536 0363

ประวัติ   

ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. 2476  โดยอาศัยเรียนที่ศาลาการเปรียญวัดสายไหม   ต.คูคต อ.ลำลูกกา  จ.ปทุมธานี
-  พ.ศ. 2484  ได้สร้างอาคารเรียนหลังใหม่บนที่ดินของ  นายแคล้วศรีคร้าม 3 ไร่ พร้อมกับเช่าที่ดินของนายเฉลิม  ทัสนารมย์  อีก 3 ไร่  รวม  6  ไร่   เป็นที่สร้างโรงเรียน ใช้นามว่า    โรงเรียนสายไหมอนันต์ราษฎร์ประดิษฐ์ต่อมาทางราชการได้โอนท้องที่ตำบลสายไหมไปขึ้นกับอำเภอบางเขน   จ.พระนคร

 

- พ.ศ. 2507   นางสาวสังวาลย์ทัสนารมย์  ได้บริจาคที่ดินให้ 7 ไร่1 งาน 
     89 ตารางวา  นางป้อม  กลับสี  บริจาค   45  ตารางวา  รวมเป็นที่ดิน  7 ไร่
2  งาน  34  ตารางวา  และได้เปลี่ยนชื่อโรงเรียนเป็น  โรงเรียนสายไหม 
(ทัสนารมย์อนุสรณ์)ในปี พ.ศ.  2508

 

- พ.ศ. 2539  คุณบัญชา  ตั้งทวีวัฒนกุล  มอบที่ดิน 41.7 ตารางวา  พร้อมอาคารห้องสมุดรวมที่ดินทั้งหมด 7 ไร่2 งาน 75.7 ตารางวา
-พ.ศ. 2542  มีอาคารเรียน  4  หลัง  ดำเนินการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้น
      มัธยมศึกษาปีที่  3
- พ.ศ. 2557  คุณพรรณีตั้งทวีวัฒนกุล  มอบที่ดินและอาคารหอสมุดพรรณี
      ตั้งทวีวัฒนกุล  เป็นเงินจำนวน 8,199,999 บาท
- พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ก่อสร้าง อาคาร 5 ตามแบบ สนศ. 505 เป็นเงิน 17,400,000 บาท
-  พ.ศ. 2558 ได้รับงบประมาณก่อสร้างหลังคากันแดดบริเวรลานอเนกประสงค์ขนาด 9*30 เมตร เนื้อที่ 270 ตารางเมตรเป็นเงิน 1,215,000 บาท
- พ.ศ. 2559 ได้รับงบประมาณก่อสร้างรั้วโรงเรียนบริเวณหน้าโรงเรียนขนาดสูง 2 เมตร เนื้อที่ 304 เมตร เป็นเงิน 10,640 บาท

ปัจจุบัน

-  มีอาคารเรียน 7 หลัง จำนวน 82 ห้อง  จัดเป็นห้องเรียน  เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 56 ห้องเรียน  ห้องพิเศษ 26 ห้อง อาคารหอสมุดพรรณี ตั้งทวีวัฒนกุล 1 หลัง  มีนักเรียนทั้งหมด 2,106 คน ผู้บริหาร 5 คน ครู 87 คน พี่เลี้ยงเด็กอนุบาล 9 คน  พนักงานสถานที่ 5 คน คนสวน 1 คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  1 คน   แม่ครัว  7 คน   บ้านพักครู 2 หลัง   บ้านพักภารโรง   1 หลัง

 

 
 
   
 
 
 
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 70.4 KB