ข่าวประชาสัมพันธ์
การแต่งเครื่องแบบโรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) (อ่าน 562) 28 พ.ค. 65
การแต่งเครื่องแบบโรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) (อ่าน 576) 28 พ.ค. 65
แจ้งกำหนดการประชุมผู้ปกครองโรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) (อ่าน 849) 12 พ.ค. 65
คู่มือและรายชื่อนักเรียนโรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 373) 12 พ.ค. 65
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 สำหรับนักเรียนชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ จุดฉีดโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) (อ่าน 978) 26 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนสองภาษา (หลักสูตรไทย - อังกฤษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4197) 02 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ห้องเรียนสองภาษา (English Program) ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4058) 23 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธิ์เข้ารับการทดสอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนสอนภาษา (หลักสูตรไทย - อังกฤษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4008) 11 ก.พ. 65
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล / ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ห้องเรียนปกติ) / ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และนักเรียนเข้าระหว่างชั้นปี ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 5154) 02 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนสองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4135) 12 ม.ค. 65
แจ้งปิดเรียนการสอนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๔ มกราคม ๒๔๖๕ (อ่าน 3603) 06 ม.ค. 65
วันจันทรงที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มนับเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑ อย่างเป็นทางการผ่านการเรียนการสอน ๔ แบบ (อ่าน 4205) 12 มิ.ย. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองทุกท่านทราบ ขอให้ท่านมารับหนังสือเรียน (อ่าน 4287) 07 มิ.ย. 64
การจัการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COViD19) (อ่าน 3315) 31 พ.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (อ่าน 4184) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 แจ้งผู้ปกครอง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบชื่อ-สกุล บุตรหลานท่าน แล้วดำเนินการดงต่อไปนี้ 1.สแกน QR Code ไลน์กลุ่มของห้องเรียนเพื่อเป็นสมาชิกห้อง 2.แจ้งว่าเป็นผู้ปกครองของ ด.ญ......./ด.ช..........เลขที (อ่าน 3387) 11 พ.ค. 64
แจ้งเลื่อนเปิดการเรียน เนื้องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (อ่าน 3973) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน เพื่อคดัเลือกเข้าเรียนห้องเรยีนสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4799) 31 มี.ค. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3861) 28 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (อ่าน 4372) 22 มี.ค. 64
ตารางสอบคัดเลือหนักเรียนห้องเรียนสองภาษา (EP) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4118) 16 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน (อ่าน 4490) 01 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๔ (อ่าน 5010) 18 ก.พ. 64
ประกาศ หยุดเรียนราชการกรณีพิเศษ (อ่าน 3673) 10 ก.พ. 64
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 3660) 05 ก.พ. 64
ตารางสอนชดเชยวันเสาร์ (อ่าน 3759) 01 ก.พ. 64
การจัดการเรียนการสอน Online , ON-Air ในสถานการณ์ COVID19 (อ่าน 3850) 06 ม.ค. 64
แจ้งปิดเรียนชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3805) 05 ม.ค. 64
(อ่าน 6617) 01 ม.ค. 64
แจ้งปิดเรียนชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 6832) 23 ธ.ค. 63
แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค (อ่าน 6670) 21 ธ.ค. 63
การเปืเรียนแบบปกติ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 7052) 13 ส.ค. 63
WELCOME BACK TO SCHOOL ต้อนรับเปิดเทอม New Normol (อ่าน 7402) 29 มิ.ย. 63
แนวทางปฎิบัติในการมาเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 6341) 29 มิ.ย. 63
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 7712) 03 มิ.ย. 63
ตารางเรียนการทดลองระบบการเรียนการสอนแบบ Online และ On Air (อ่าน 7554) 02 มิ.ย. 63
ตารางการแจกนมและรับเอกสารการเรียนที่บ้าน ชั้น อ.๑ -ป.๖ (อ่าน 7734) 23 พ.ค. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (อ่าน 18130) 16 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(COVID-19) ภาค (อ่าน 6361) 11 เม.ย. 63
แบบแจ้งความจำนง สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 6324) 20 มี.ค. 63