ข่าวประชาสัมพันธ์
รับสมัครนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ห้องเรียนสองภาษา (หลักสูตรไทย-อังกฤษ) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 149) 12 ม.ค. 65
แจ้งปิดเรียนการสอนที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๗-๑๔ มกราคม ๒๔๖๕ (อ่าน 73) 06 ม.ค. 65
วันจันทรงที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ เริ่มนับเวลาเรียนภาคเรียนที่ ๑ อย่างเป็นทางการผ่านการเรียนการสอน ๔ แบบ (อ่าน 663) 12 มิ.ย. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์ ผู้ปกครองทุกท่านทราบ ขอให้ท่านมารับหนังสือเรียน (อ่าน 720) 07 มิ.ย. 64
การจัการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การเผยแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา(COViD19) (อ่าน 28) 31 พ.ค. 64
แจ้งเลื่อนการเปิดเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (อ่าน 770) 25 พ.ค. 64
รายชื่อนักเรียนอนุบาล 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2564 แจ้งผู้ปกครอง ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบชื่อ-สกุล บุตรหลานท่าน แล้วดำเนินการดงต่อไปนี้ 1.สแกน QR Code ไลน์กลุ่มของห้องเรียนเพื่อเป็นสมาชิกห้อง 2.แจ้งว่าเป็นผู้ปกครองของ ด.ญ......./ด.ช..........เลขที (อ่าน 28) 11 พ.ค. 64
แจ้งเลื่อนเปิดการเรียน เนื้องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (อ่าน 632) 07 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่าน เพื่อคดัเลือกเข้าเรียนห้องเรยีนสองภาษา ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 1329) 31 มี.ค. 64
แจ้งประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงวันสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 507) 28 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนสอบผ่านข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเข้าเรียนห้องเรียนสองภาษา (อ่าน 952) 22 มี.ค. 64
ตารางสอบคัดเลือหนักเรียนห้องเรียนสองภาษา (EP) ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 719) 16 มี.ค. 64
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียน (อ่าน 1122) 01 มี.ค. 64
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๔๖๔ (อ่าน 1455) 18 ก.พ. 64
ประกาศ หยุดเรียนราชการกรณีพิเศษ (อ่าน 337) 10 ก.พ. 64
การจัดงานวันเด็กแห่งชาติ (อ่าน 318) 05 ก.พ. 64
ตารางสอนชดเชยวันเสาร์ (อ่าน 377) 01 ก.พ. 64
การจัดการเรียนการสอน Online , ON-Air ในสถานการณ์ COVID19 (อ่าน 502) 06 ม.ค. 64
แจ้งปิดเรียนชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 469) 05 ม.ค. 64
(อ่าน 3292) 01 ม.ค. 64
แจ้งปิดเรียนชั่วคราว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโลนา 2019 (COVID-19) (อ่าน 3476) 23 ธ.ค. 63
แนวทางการป้องกันและควบคุมโรค (อ่าน 3338) 21 ธ.ค. 63
การเปืเรียนแบบปกติ On-Site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3717) 13 ส.ค. 63
WELCOME BACK TO SCHOOL ต้อนรับเปิดเทอม New Normol (อ่าน 4003) 29 มิ.ย. 63
แนวทางปฎิบัติในการมาเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 3055) 29 มิ.ย. 63
กำหนดการรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 4364) 03 มิ.ย. 63
ตารางเรียนการทดลองระบบการเรียนการสอนแบบ Online และ On Air (อ่าน 4197) 02 มิ.ย. 63
ตารางการแจกนมและรับเอกสารการเรียนที่บ้าน ชั้น อ.๑ -ป.๖ (อ่าน 4349) 23 พ.ค. 63
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6 (อ่าน 14768) 16 เม.ย. 63
แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส(COVID-19) ภาค (อ่าน 3070) 11 เม.ย. 63
แบบแจ้งความจำนง สมัครเข้าเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 3037) 20 มี.ค. 63
ประกาศ เลื่อนการรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 4460) 19 มี.ค. 63
ประกาศ เลื่อนกำหนดการมอบตัว เนื่องจากปัจจุบันโรงเรียนได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคcovi (อ่าน 4612) 17 มี.ค. 63
ประกาศแจ้งหยุดเรียน เนื่องจากปัญหาฝุ่นละออง (อ่าน 3868) 25 ก.พ. 63
ประกาศรับสมัครนักเรียนโรงเรียนสายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) ประจำปีการศึกษา 2563 (อ่าน 5569) 20 ม.ค. 63
ประกาศแจ้งหยุดเรียนภายใน (อ่าน 4128) 24 ต.ค. 62
โรงเรียนสายไหม(ทัสนารมย์อนุสรณ์) รับสมัคนักเรียน (อ่าน 9211) 03 ธ.ค. 60
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ สอนภาษาจีน (อ่าน 4977) 28 ส.ค. 60
รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นครูสอนภาษาต่างประเทศ (อ่าน 4742) 28 ส.ค. 60