ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
เรียน...ท่านผู้ปกครองทุกท่าน
     นี้คือลิงค์การเรียนการสอน DLTV ของภาคเรียนที่ 1/2563 ในระดับชั้น อ.2 – ป.6
ให้ผู้ปกครองเปิดให้นักเรียนได้ฝึกฝนในขณะปิดภาคเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเทอม ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ...
 
อนุบาลปีที่ 2 
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/2JQP9Wr
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/3aWE4iG
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/3aU1cyk
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2VcvkOE
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2UYr4DH
 
อนุบาลปีที่ 3 
หน่วยการเรียนรู้ 1 : https://bit.ly/34nYQ8b
หน่วยการเรียนรู้ 2 : https://bit.ly/2VhGUb8
หน่วยการเรียนรู้ 3 : https://bit.ly/2wqknRc
หน่วยการเรียนรู้ 4 : https://bit.ly/2JXdBp3
หน่วยการเรียนรู้ 5 : https://bit.ly/2JTVX5P
 
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 : การดำเนินการของจำนวน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรขาคณิต
 
ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยที่ 1 ตัวเราและสิ่งมีชีวิตรอบตัว
 
ประถมศึกษาปีที่ 1  วิชาภาษาอังกฤษ
หน่วยที่ 1
 
ประถมศึกษาปีที่ 1  ภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรงเรียนของเรา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อ่านเขียนเรียนภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 วาจานั้นสำคัญนัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 กล่อมลูกด้วยรัก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รู้จักอาขยาน
 
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 2  วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ 1
 
ประถมศึกษาปีที่ 2  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 พืชและสัตว์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 แสง
ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาษาอังกฤษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 Selfv
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 Family
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 School
 
ประถมศึกษาปีที่ 2  ภาษาไทย
 
ประถมศึกษาปีที่ 3 
ประถมศึกษาปีที่ 3  วิชาคณิตศาสตร์
 
ประถมศึกษาปีที่ 3  วิชาวิทยาศาสตร์
 
ประถมศึกษาปีที่ 3  ภาษาอังกฤษ
 
ประถมศึกษาปีที่ 3  ภาษาไทย
 
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 4  วิชาคณิตศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 จำนวนนับ และการบวก การลบ การคูณ การหาร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การวัด
 
ประถมศึกษาปีที่ 4  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การจำแนกสิ่งมีชีวิตรอบตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ส่วนต่างๆของพืช
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 แรง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แสง
 
ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาษาอังกฤษ
 
ประถมศึกษาปีที่ 4  ภาษาไทย
 
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 5  วิชาคณิตศาสตร์
 
ประถมศึกษาปีที่ 5  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ลักษณะทางพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
 
ประถมศึกษาปีที่ 5  ภาษาไทย
 
ประถมศึกษาปีที่ 5  ภาษาอังกฤษ
 
ประถมศึกษาปีที่ 6
ประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาคณิตศาสตร์
 
ประถมศึกษาปีที่ 6  วิชาวิทยาศาสตร์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ร่างกายมนุษย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ชีวิตกับสิ่งแวดล้อม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 สารในชีวิตประจำวัน
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 การแยกสาร 
 
ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาษาอังกฤษ
 
ประถมศึกษาปีที่ 6  ภาษาไทย
โพสเมื่อ : 16 เม.ย. 2563,09:36   อ่าน 14537 ครั้ง